Práva pacientů v kontextu s neodkladnou péčí

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.advisorKučerová Jana, Mgr. : 64974
dc.contributor.authorPeterková, Klára
dc.date.accessioned2019-06-16T03:49:43Z
dc.date.accessioned2023-04-24T06:49:01Z
dc.date.available2019-06-16T03:49:43Z
dc.date.available2023-04-24T06:49:01Z
dc.date.committed2019-6-30
dc.date.defense2019-06-05
dc.date.submitted2018-4-28
dc.date.updated2019-6-5
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá znalostí práv pacientů a druhů odpovědnosti zdravotnickými záchranáři. Teoretická část charakterizuje zdravotnickou záchrannou službu, zdravotnického záchranáře a sděluje pár slov o historii. Dále jsou zde v krátkosti vypsány důležité body z Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Listiny základních práv a svobod a charakterizován postup Lege artis. Poté byla vypsána práva pacientů, která jsou v kontextu s neodkladnou péčí důležitá. V krátkosti zde byly připomenuty i povinnosti pacientů a práva zdravotnických záchranářů. Ohledně právní odpovědnosti v teoretické části byly vypsány i přestupky a trestné činy, kterých by se zdravotník mohl dopustit. V závěru teoretické části je uvedeno i několik bodů ohledně stížností podávaných pacienty a pár slov k velmi aktuálnímu tématu GDPR.Ve výzkumné části byly analyzovány dotazníky, kterými byla prověřena znalost zdravotnických záchranářů o právech pacientů a druhů odpovědnosti. Výstupem z práce bylo vytvoření článku připraveného k publikaci v odborném periodiku. Článek popisuje, které znalosti zdravotnických záchranářů v právní problematice je třeba zlepšit a doplnit, aby bylo zredukováno co nejvíce situací, kdy dojde k porušení práv pacientů a naplnění právní odpovědnosti.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on knowledge of patient rights and liability types of paramedics. The theoretical part describes the emergency medical service, profession of a paramedic and briefly looks back into history. Moreover this thesis lists important points from the 'Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine' and from the 'Charter of Fundamental Rights and Freedoms' and Lege Artis process. Then the rights of patients that are important in the context of emergency care are listed. This thesis briefly addresses the obligations of patients and rights of paramedics. Regarding the legal liability in the theoretical part the thesis lists offenses and crimes that may be committed by a paramedic. At the end of the theoretical part the complaints from clients are discussed as well as current topic of GDPR. In the research part of this thesis the results from issued questionnaires were analyzed. Questionnaires were given to serving paramedics to evaluate their knowledge of patients' rights and types of liability. The output of this thesis was creation of an article prepared for publishing in an expert magazine. The article describes which knowledge of paramedics in the field of law needs to be addressed to decrease the number of violations of patients' rights as much as possible.en
dc.format96 s. (22 038 znaků)
dc.format.extentGrafy, Tabulky 1
dc.identifier.signatureV 201900629
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/168538
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBUKA, Paul. 2015. Patients' rights, law and ethics for nurses. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis.
dc.relation.isbasedonISBN 978-1-4822-1739-1.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2011. Zákon č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 31, s. 4730 - 4801. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2011. Zákon č. 374 ze dne 8. prosince 2011 o zdravotnické záchranné službě. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 131, s. 4839-4848. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2011. MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ. Vyhláška č.55 ze dne 1. Března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 20, s 482-544. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonMACH, Jan. 2010. Lékař a právo: Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky. Praha: Grada Publishing, a.s. ISBN 978-80-247-3683-9.
dc.relation.isbasedonMACH, Jan. 2015. Medicínské právo co a jak: Praktické rady pro lékaře a zdravotníky. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-218-3.
dc.relation.isbasedonPOVOLNÁ, Michaela. 2017. Právní rádce pro pracovníky ve zdravotnictví a klienty zdravotních pojišťoven. Praha: Alfom. ISBN 978-80-87785-04-1.
dc.relation.isbasedonPRUDIL, Lukáš. 2017. Právo pro zdravotnické pracovníky. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer.
dc.relation.isbasedonREMEŠ, Roman. 2013. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. Praha: Grada.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-4530-5.
dc.relation.isbasedonŠEBLOVÁ, Jana a KNOR Jiří. Urgentní mecicína v klinické praxi lékaře. Praha: Grada, 2013.
dc.relation.isbasedonISBN 978-80-247-4434-6.
dc.relation.isbasedonVLČEK, František et al., eds. 2016. Akreditační standardy pro zdravotnické záchranáře. Spojená akreditační komise. Dostupné také z: http://www.sakr.cz
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectdruh odpovědnostics
dc.subjectpacientcs
dc.subjectpráva pacientůcs
dc.subjectzákoncs
dc.subjectzdravotnický záchranářcs
dc.subjectzdravotnická záchranná službacs
dc.subjecttypes of liabilityen
dc.subjectpatientsen
dc.subjectpatient's rightsen
dc.subjectlawen
dc.subjectparamedicen
dc.subjectemergency medical serviceen
dc.subject.verbispráva pacientůcs
dc.subject.verbiszdravotnická záchranná službacs
dc.subject.verbisintenzivní péčecs
dc.subject.verbiszáchranářics
dc.subject.verbisintensive care nursingen
dc.subject.verbisemergency medical servicesen
dc.subject.verbisemergency medical personnelen
dc.subject.verbispatient rightsen
dc.titlePráva pacientů v kontextu s neodkladnou péčícs
dc.titlePatient rights in context of urgent careen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZZ
local.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictví
local.degree.programmeabbreviationB5345
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD16000033
local.identifier.stag38888
local.identifier.verbiskpw06581499
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo629
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:19cs
local.verbis.studijniprogramFZS Specializace ve zdravotnictví/Zdravotnický záchranářcs
Files