Vliv společenské odpovědnosti firem chemického průmyslu na mezinárodní obchod

Abstract
Diplomová práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti v rámci chemickéhoodvětví. V první části práce je provedena rešerše odborné literatury ve vazbě naspolečenskou odpovědnost. V rámci práce byla zpracována obsahová analýza webovýchstránek členů Svazu chemického průmyslu České republiky, následně bylo provedenodotazníkové šetření na hodnocení firem zapojených v konceptu CSR a jejich mezinárodnípřesah. Následně jsou v práci představeny výsledky obsahové analýzy i dotazníkovéhošetření a doporučeny možnosti na zlepšení komunikace CSR aktivit. V závěru práce jsoushrnuty výsledky a zhodnocení stávajícího stavu s doporučeními pro budoucí vývoj.
The main focus of this thesis was social responsibility in Chemical industry. The first partwas the research of professional literature connected to social responsibility. For thepurposes of this thesis a content analysis of the Association of chemical industry of the CzechRepublic website was done, followed by a survey focused on the evaluation of companiesinvolved in the CSR concept and their international reach. This thesis also containspresentation of both, the content analysis and the survey results and some suggestions forimproving the communication of the CSR activities were made In the last part of this thesisall results were summarized, current state evaluated and suggestions for the futuredevelopment were made.
Description
Subject(s)
společenská odpovědnost firem, chemický průmysl, stakeholder, udržitelnost, corporate social responsibility, chemical industry, stakeholders, sustainability
Citation
ISSN
ISBN