Sociální práce prováděna církví

Title Alternative:Social activities carried out by Churches
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the forms of social activities undertaken by the churches in the Czech Republic. The first part explains the functioning and the need for NGOs and states churches operating in the Czech Republic with its short characteristic. The third chapter of the thesis focuses on issues of social work, which presents selected target groups, who face many problems, or are found in difficult situations. The next chapter represents religious organization in the field of social work - Charity and the Salvation Army. The greatest attention of the author deals with the Moravian Church as a church oriented to the surrounding society and heavily involved in the provision of public services. This has important historical roots and has a lot of experience and positive reviews from current users of services in the town of Liberec, on its example is rated range of social services. In the final section of the thesis are proposed some social services missing in Liberec and it would be advantageous if any of the non-profit organizations would provide them.
Diplomová práce se zabývá formami sociální práce prováděnými církvemi v České republice. V první části práce vysvětluje fungování a potřebnost nestátních neziskových organizací a uvádí církve působící v České republice s jejich krátkou charakteristikou. Třetí kapitola diplomové práce se zaměřuje na problematiku sociální práce, přičemž uvádí vybrané cílové skupiny, které se potýkají s řadou problémů a nebo se vyskytují v tíživých životních situacích. Další kapitola představuje církevní organizace působící v oblasti sociální práce a to Charitu a Armádu spásy. Největší pozornost autorka diplomové práce věnuje Jednotě bratrské, která je jakožto církev orientovaná směrem ven, tzn. na okolní společnost, výrazně angažuje v poskytování veřejných služeb, má v tomto významné historické kořeny a v současnosti mnoho zkušeností a pozitivní hodnocení ze strany uživatelů služeb ve městě Liberec, na jehož příkladu je hodnoceno spektrum poskytovaných sociálních služeb. V závěrečné části diplomové práce jsou navrženy sociální služby, které v Liberci chybí a bylo by přínosem, kdyby je některá z neziskových organizací poskytovala.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 86 s.
Subject(s)
target group, church, the diaconate, charity, moravian church, christianity, nonprofit organization, supply, work, services, social, disadvantaged, cílová skupina, církev, diakonie, charita, jednota bratrská, křesťanství, neziskový, organizace, poskytovat, práce, služby, sociální, znevýhodněný
Citation
ISSN
ISBN