Kompenzační cvičení v tanečním sportu

Abstract
Bakalářská práce seznamuje čtenáře s vývojem, pravidly a rozdělením tanečního sportu. Popisuje nejdůležitější části pohybového systému. Věnuje se nejčastějším zraněním vznikajícím během tanečního sportu. Popisuje, zařazuje a rozděluje kompenzační cvičení. Dále obsahuje návrh kompenzačních cvičení v tanečním sportu, vyhodnocení a diskuzi anketního šetření mezi závodníky. Tato práce si dává mimo jiné za cíl pomoci rozšířit povědomí o kompenzačních cvičeních, která patří do preventivních opatření, a tak pomoci snížit počet zranění vznikajících v tanečním sportu.
The Bachelor's thesis introduces the reader to the development, rules and division of dance sport. It describes the most important parts of the movement system. It deals with the most common injuries occurring during dance sport. It describes, classifies and distributes compensatory exercises. It also includes a proposal of compensatory exercises in dance sport, evaluation and discussion of the survey among competitors. This thesis aims, among other things, to help raise awareness of compensatory exercises, which are part of preventive measures, and thus to help reduce the number of injuries arising in dance sport.
Description
Subject(s)
taneční sport, kompenzační cvičení, svaly, zranění
Citation
ISSN
ISBN