Práce s žákovskými chybami v kroužku programování

Abstract
Cílem této práce bylo shromáždit a popsat chyby, které dělají žáci při programování v prostředí Scratch, a popsat, jaký vliv mají na žáka. Kromě toho práce obsahuje kapitolu zabývající se přímo programovacím jazykem Scratch.V práci se chybám nejdřív věnuji teoreticky a poté empiricky. Na začátku empirické části je popis pozorování i vzorku pozorovaných žáků. Dalším krokem práce bylo zhodnocení přínosu chyb k procesu učení a nastínění, kterým chybám se můžeme pokusit zcela předcházet a které naopak prospívají žákovi více, když je sám udělá, objeví a s případnou pomocí opraví.
The aim of this thesis was to gather and describe mistakes made by pupils while programming with Scratch and describe the mistakes' effect on the pupil. In addition the thesis includes a chapter dealing with Scratch programming language itself.I start with the theory of the mistakes then discuss them from the empirical side. There is also a description of the study and studied sample of pupils in the theoretical part of the work. The next step of this thesis was evaluation of the mistakes' contribution to the learning process and suggest which mistakes it might be desirable to prevent altogether and which help the pupil more when they can make them, discover and with possible help correct them.
Description
Subject(s)
programování, Scratch, chyby, práce s chybou, programming, Scratch, mistakes, mistake handling
Citation
ISSN
ISBN