Koaxiální odstředivé zvlákňován

Abstract
Bakalářská práce se zabývá realizovatelností, případně nerealizovatelností, tvorby bikomponentních vláken typu jádro-plášť principem odstředivého zvlákňování. Možnost tvorby vláken touto metodou by znamenala levnější, jednodušší a produktivnější způsob, jak koaxiální vlákna vyrábět. V teoretické části jsou vypsány výhody odstředivého zvlákňování vzhledem k ostatním metodám produkce vláken. Součástí teoretické části je i popis důležitých části zařízení, vstupních parametrů ovlivňujících tvorbu vláken a historie využití této metody. V praktické části jsou popsány jednotlivé experimenty lišící se použitými zvlákňovacími hlavami, elektrickým napětím a zvlákňovanými látkami od pigmentových barviv, přes kovové prášky až po akrylové a lihové barvy v kombinaci s polymerními roztoky, zejména s roztokem polyvinylbutyralu (PVB) rozpuštěným v etanolu. V průběhu experimentů byly použity celkem tři zvlákňovací jednotky.
Thesis deals with the possibility, or impossibility, of production of bi-component fibers of the core-sheath by the principle of centrifugal spinning. Possibility of creating fibers by this method would mean a cheaper, simpler and more productive way coaxial fiber manufacture. In the theoretical section of thesis are the benefits of a centrifugal spinning relative to other production methods of fibers. The theoretical part is a description of the important parts of the device, input parameters affecting fiber formation and history of this method. The experimental part describes the various experiments with different materials used - from pigment dyes and metal powders through to acrylic and spirit paints in combination with polymer solutions and different spinnerets.
Description
Subject(s)
koaxiální vlákna, vlákna jádro-plášť, odstředivé zvlákňování, rotorové zvlákňování, rotační zvlákňování, Forcespinning?, centrifugal spinning, Forcespining?, rotating spinning, rotor spinning, coaxial fiber, bicomponent fiber
Citation
ISSN
ISBN