Využití alternativní a augmentativní komunikace u jedinců se získanou narušenou komunikační schopností

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na užívání alternativní a augmentativní komunikace u dospělých jedinců se získanou narušenou komunikační schopností. Teoretická část objasňuje pojmy jako komunikace, narušená komunikační schopnost, alternativní a augmentativní komunikace. Dále podává přehled jednotlivých poruch řeči, objevující se u těchto jedinců a také přehled systémů AAK. Teoretická část dále pojednává o logopedické intervenci u dospělých jedinců a o výběru vhodného komunikačního systému. Praktická část bakalářské práce se zabývá odhalením jednotlivých aspektů, mající vliv na efektivitu užívání alternativní a augmentativní komunikace. Průzkum byl realizován prostřednictvím kvalitativního výzkumu, skrze polo-strukturované rozhovory s odborníky. Pro utvoření komplexního pohledu na problematiku byla vytvořena případová studie. V závěru práce jsou shrnuta data a autorkou navrhnuta opatření k zlepšení situace.
The bachelor's thesis is focused on the use of alternative and augmentative communication in adults with acquired impaired communication skills. The theoretical part clarifies concepts such as communication, impaired communication ability, alternative and augmentative communication. It also provides an overview of individual speech disorders that occur in these individuals, and an overview of AAK systems. The theoretical part further discusses speech therapy intervention for adults and the selection of a suitable communication system. The practical part of the bachelor's thesis deals with the disclosure of individual aspects that influence the effectiveness of the use of alternative and augmentative communication. The survey was carried out through qualitative research, through semi-structured interviews with experts. A case study was created to create a comprehensive view of the issue. At the end of the work, the data are summarized and the author proposes measures to improve the situation.
Description
Subject(s)
alternativní a augmentativní komunikace, narušená komunikační schopnost, dospělý jedinec, komunikace, získané poruchy, efektivita, alternative and augmentative communication, impaired communication ability, adult, communication, acquired disorders, effectiveness
Citation
ISSN
ISBN