Porovnání teoretického zakrytí tkaniny se zakrytím získaným z obrazové analýzy

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá zakrytím tkanin. Cílem práce je porovnání hodnoty teoretického zakrytí se zakrytím získaného pomocí obrazové analýzy. Práce se skládá ze dvou hlavních částí teoretické a praktické. V teoretické části popsáno, co je zakrytí, dále k čemu náleží tento pojem v textilii, jaké parametry v textilii zakrytí ovlivňuje a na co má vliv. Spolu s tím uveden přehled metod a modelů výpočtu zakrytí. Rovněž zde zmiňují odbornou literaturu, která se zabývá touto tématikou.Do praktické části patří experiment, který byl proveden na 9 různých tkaninách. K tomuto experimentu patří vypočet teoretického zakrytí, měření vzorků tkanin na obrazové analýze a výsledky tohoto měření. Každa tkanina charakterizována z pohledu parametrů, jako jsou materiálové složené, vazba, dostava, průměr nití či jemnost
This bachelor thesis deals with fabric covering. The aim is a comparison of the theoretical values covering and the covering obtained by image analysis.There are two main parts theoretical and practical in this thesis. In the theoretical part, it is describing what is covering, what also belongs to this concept in the fabric of which parameters affect the fabric covering and what influence it has. Along with that, there are methods and models for calculating coverage. There is also mention professional literature that deals with this issue.The practical part includes an experiment, that using image analysis to 9 different fabrics and calculate the theoretical coverage. Every fabric has described in terms of parameters such as material composition, weave, texture, thread diameter and softness.
Description
Subject(s)
TKANINA, TEORETICKÉ ZAKRYTÍ, OBRAZOVÁ ANALYZA, PÓROVITOST, PANAMOVÁ VAZBA, ATLASOVÁ VAZBA, FABRIC, THEORETICAL COVERING, IMAGE ANALYSIS, POROSITY, PLAIN WEAVE, SATIN WEAVE
Citation
ISSN
ISBN