Volnočasový program s prvky dopravní výchovy pro děti předškolního věku

Abstract
Cílem bakalářské práce je navrhnout volnočasový týdenní program s prvky dopravní výchovy zaměřený pro předškolní děti, který je realizován ve vybrané mateřské škole. Následně je program zhodnocen z hlediska přínosu pro děti. Záměrem týdenního programu je naučit a ověřit znalosti dětí z dopravního tématu. Dalším cílem je motivování dětí k dodržování pravidel silničního provozu v roli chodce, cyklisty a spolujezdce a vštěpování znalostí skrze aktivity.Teoretická část pojednává o vzdělávání, výchově, období předškolního věku, pedagogice volného času, rodině, významu hry a dopravní výchově. Také je zde popsána dopravní výchova z hlediska poslání a významu vyučování v mateřských školách.V praktické části je navržen a realizován volnočasový týdenní program s prvky dopravní výchovy. Rovněž je zkoumána úroveň znalostí dětí ve vybrané mateřské škole. Součástí praktické části jsou testové úlohy a rozhovory s paní učitelkami. Na základě zjištěných informací z teoretické části je sestaven týdenní program, který je následně zrealizován a vyhodnocen.
The aim of the bachelor thesis is to design a leisure program for one week with elements of traffic education aimed at preschool children, which is implemented in a selected kindergarten. Subsequently, the programme is evaluated in terms of its benefits for the children. The intention of the programme is to teach and test the children's knowledge of the traffic topic. Another objective is to motivate children to follow the rules of the road as pedestrians, cyclists and co-drivers and to instil knowledge through activities. The theoretical part deals with education, the pre-school period, leisure pedagogy, the family, the importance of play and traffic education. It also describes traffic education in terms of the mission and importance of teaching in kindergartens. In the practical part, a weekly leisure programme with elements of traffic education is designed and implemented. The knowledge level of children in a selected kindergarten is also examined. The practical part includes test tasks and interviews with teachers. On the basis of the information found in the theoretical part, a weekly programme is designed, which is then implemented and evaluated.
Description
Subject(s)
Výchova, vzdělávání, pedagogika volného času, mateřská škola, dopravní výchova, Education, education, leisure pedagogy, kindergarten, traffic education
Citation
ISSN
ISBN