Konstrukce zařízení pro měření tloušťky námrazy na trolejích

Abstract
V této bakalářské práci se věnuji návrhu, stavbě a zprovoznění přístroje pro měření tloušťky námrazy. Je použit váhový senzor s tenzometrickým můstkem, výstupní signál z tohoto můstku je zesílen přístrojovým zesilovačem a převeden A/D převodníkem do digitální podoby, kterou zpracuje mikroprocesor. Data jsou pak postprocesována, filtrována a přepočítána na skutečnou váhu po kalibraci lineárním závažím. Tato skutečná váha pak je přes Ethernet posílána do databáze ThingSpeak.com. Součástí zařízení je regulace vnitřní teploty pomocí topných spirál spínaných MOSFET tranzistory. Tato bakalářská práce se skládá z dokumentace návrhu elektrického schématu a desky plošných spojů v prostředí EAGLE, dokumentace návrhu firmwaru pro mikroprocesor v prostředí STMCubeIDE a dokumentace testování a dosažených výsledků.
In this bachelor thesis I am working on design and construction of ice thickness measuring device. A strain gauge load cell was used, the output signal from this cell is amplified by an instrumentation amplifier and converted to digital form by an A/D converter, then forwarded to microprocessor afterwards. Data are then postprocessed, filtered and converted to real weight by using linear scale calibration. This real weight is then sent to ThingSpeak.com database via Ethernet. The device contains inner tempetaure regulation provided by heat spirals controlled by MOSFET transistors. This bachelor thesis consists of documentation of design of electrical scheme and printed circuit board in EAGLE environment, documentation of design of microprocessor firmware in STMCubeIDE and documentation of testing and achieved results.
Description
Subject(s)
Námrazoměr, námraza, váhový senzor, trolej, Ice meter, ice cover, strain gauge load cell, trolley wire
Citation
ISSN
ISBN