Vybrané části podnikatelského plánu s prvky mezinárodního obchodu

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cílem této bakalářské práce je v první části popsat a strukturovat teoretické náležitosti startupu a klíčových aspektů jeho prostředí. Mezi ty nepochybně patří samotný pojem startup, podnikatelský plán, investor a další způsoby financování projektu. V závěru této teoretické části jsou sumarizovány formy vstupu na zahraniční trhy, které podnik může použít k internacionalizaci. V druhé části práce jsou veškeré získané vědomosti a metodiky aplikovány ve skutečném startupovém projektu. Ten bude vyhotoven nejdetailnějším nástrojem k sestavování podnikatelského záměru, a sice pomocí plného podnikatelského plánu. Součástí praktické části je také výběr vhodné formy vstupu na konkrétní zahraniční trhy. V závěrečné části práce je zhodnocen jak přístup české, veřejnosti potenciálních zákazníků k dané společnosti a jejímu produktovému portfoliu, tak přístupy a názory zkušených investorů z daného technologického oboru. K nedostatkům podnikatelské myšlenky, na které se během zpětné vazby přišlo, jsou popsány způsoby na jejich eliminaci.
The aim of this bachelor thesis is to describe and to structure the theoretical requirements of startup and the key aspects of its environment, including the term of startup, business plan, investor and other was of financing the project. At the end of this theoretical part, the forms of entry into foreign markets that the enterprise can use for internationalization are summarized. In the second part, all acquired knowledge and methodologies are applied in a real startup project. This startup project is made by the most comprehensive tool for building a business plan using a full business plan. One section of the practical part is also a selection of the appropriate form of entry to specific foreign markets. In the final part of the thesis, public approach of Czech, public potential clients to the company and its product portfolio as well as approaches and opinions of experienced investors from the given technological field are evaluated. The deficiencies of the business idea that came during the feedback are described as well as the ways how to eliminate them.
Description
Subject(s)
Startup, podnikatelský plán, vstup na zahraniční trh, GSA, mikrotechnologie, firma WAYN, Startup, business plan, entry to the foreign market, GSA, mikrotechnologie, WAYN Company
Citation
ISSN
ISBN