Specifika zaměstnávání zahraničních pracovníků na českém trhu práce

Title Alternative:Specifics of personnel work with foreign employees on the Czech labour market
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje a prosazování Evropské strategie zaměstnanosti a pracovní mobility v rámci EU a využívání zahraničních personálních zdrojů v podmínkách českého trhu práce. Cílem práce je porovnat podmínky zaměstnávání na českém a polském trhu práce a odhalit příčiny disproporcí jejich vývoje ve srovnání s EU. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy v oblasti pracovněprávních vztahů a obecné postupy při zaměstnávání jak domácích, tak i zahraničních pracovníků. Dále se práce věnuje základním principům z oblasti řízení lidských zdrojů, vyjmenovává základní legislativní předpisy upravující pracovněprávní vztahy a okrajově popisuje také postupný vývoj Evropské strategie zaměstnanosti. Praktická část práce analyzuje vývoj evropských trhů práce, problematiku českého trhu práce a jeho vývoje v etapě po pádu totalitního režimu v ČR a následného postupného přechodu na podmínky tržního hospodářství. Další kapitoly se soustředí na analýzu severočeského podniku Denso Manufacturing Czech. Pozornost je věnována jednotlivým krokům náborového procesu v zahraničí. Na základě získaných poznatků jsou navrženy možnosti případného dalšího náboru pracovníků a prostředky jejich motivace. V závěru práce je zhodnocen aktuální vývoj v oblasti zaměstnanosti na obou trzích a jsou navržena opatření ke zlepšení podmínek na českém trhu práce.
This diploma thesis deals with the development and promotion of the European Employment Strategy and labour mobility within the EU and the use of foreign personnel resources within the Czech labour market. The aim is to compare the conditions of employment on Czech and Polish labour markets and reveal the causes of disparities in their development in comparison with the EU. The theoretical part defines basic concepts in the field of labor relations and general employment practices for both domestic and foreign workers. Furthermore, the thesis deals with basic principles of human resource management, sets out the basic legal provisions governing labour relations and also marginally describes the gradual development of the European Employment Strategy.The practical part analyzes the development of European labour markets, the issue of the Czech labour market and its development after the fall of the former regime in the Czech Republic and the subsequent gradual transition to market economy conditions. Next chapter is focused on the analysis of the company Denso Manufacturing Czech. Attention is paid to individual steps of the recruitment process abroad. Based on the lessons learned in the end of this thesis, there are suggested possibilities for any further recruitment agents and their motivation. The conclusion evaluates the latest developments in employment in both markets and proposes measures to improve conditions in the Czech labour market.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN