Informatické aspekty financování neziskových projektů

Abstract
Diplomová práce Informatické aspekty financování neziskových projektů seznamuje čtenáře se základními pojmy projektového řízení, které jsou nezbytné pro pochopení celé problematiky. Práce dále popisuje a rozděluje dle různých parametrů základní softwarové nástroje pro podporu rozhodovacích a řídících procesů vedoucích manažerů a rozebírá, možnosti využití informačních technologií při získávání finančních zdrojů pro realizaci neziskových projektů. V poslední části jsou získané poznatky předvedeny na praktické ukázce při realizaci projektu Na Jawách do Gruzie.
Diploma thesis Information Aspects of Fundraising for Non-profit Projects aims to define fundamentations of project management, which are necessary to obtain deeper insight into the complete process. Furthermore, this diploma thesis describes and categorizes software applications by their unique characteristics that are used by leading managers for simplification of control and decision making processes and explains how information technology can be used for financing non-profit projects. Acquired knowledge is used for realization of project Na Jawách do Gruzie which is summarized in the last practical part.
Description
Subject(s)
Projektové řízení, neziskové projekty, crowdfunding, fundraising, standardy projektového řízení, kolaborativní software, sociální sítě, Project management, non-profit projects, crowdfunding, fundraising, project management standards, collaborative software, social networks
Citation
ISSN
ISBN