Návrh opatření pro zvýšení efektivity vybrané části konceptu CSR

Abstract
Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice společenské odpovědnosti firmy. Cílem práce je na základě analýzy vybrané části konceptu společenské odpovědnosti podniku optimalizovat a standardizovat proces administrace přijaté žádosti o finanční podporu v rámci grantových programů.V úvodu práce jsou teoreticky vymezeny pojmy společenská odpovědnost či triple-bottom-line. Pozornost je věnována také argumentům pro a proti zavádění koncepce společenské odpovědnosti , subjektům, které se společenské odpovědnosti v České republice a ve světě věnují , a příbuzným konceptům. V další části je práce zaměřena na podnikové procesy a jejich provázanost s dílčími aktivitami v oblasti společenské odpovědnosti. V práci je také věnován prostor zkoumanému podniku a jeho společenské odpovědnosti.V aplikační části diplomové práce je provedeno zhodnocení vybrané části společenské odpovědnosti podniku - grantových programů - a to na základě zhodnocení podpořených žádostí. Na základě zjištěných skutečností jsou v závěru práce navržena opatření na optimalizaci a standardizaci procesu administrace žádosti o finanční podporu. Díky zjištěním z diplomové práce je možné snížit plýtvání ve vybraném podniku a zvýšit komfort administrativních pracovníků a žadatelů.
This thesis is focused on corporate social responsibility. The aim of the thesis is to optimize and standardize the process of administration when receiving an application for financial support under the auspices of grant programs. This optimization is based on an analysis of a selected part of the CSR concept.The concept of corporate social responsibility and triple-bottom-line is theoretically defined at the beginning of the thesis. Attention is also paid to the pros and cons of the concept, to the companies that apply it in the Czech Republic and abroad and to related concepts. Next part of the thesis is focused on business processes and their relation to partial activities in the field of corporate social responsibility. The thesis also describes the selected company and its social responsibility.The selected part of the corporate social responsibility (grant programs) is evaluated in the second part of the thesis - the evaluation is based on the supported applications. There is a proposal of optimization and standardization of the application for financial support based on this evaluation. Thanks to the findings it is possible to reduce waste in the selected company and increase the comfort of administrative staff and applicants.
Description
Subject(s)
společenská odpovědnost firmy, triple-bottom-line, proces, ŠKODA AUTO, grantové programy, corporate social responsibility, triple-bottom-line, process, ŠKODA AUTO, grant programs
Citation
ISSN
ISBN