Externí zdroje financování podniku se zaměřením na zemědělský podnik

Abstract
Předkládaná diplomová práce pojednává o externích zdrojích financování se zaměřením na zemědělský podnik. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení základních pojmů týkajících se externích zdrojů financování, metod finanční analýzy a specifik podnikání v zemědělské oblasti. Praktická část se nejprve věnuje analyzovanému zemědělskému podniku a prostřednictvím vybraných ekonomických ukazatelů zhodnocuje financování konkrétního zemědělského podniku. V závěrečné části práce byla shromážděna data od komerčních společností s nabídkami na financování nového strojního zařízení prostřednictvím úvěru a leasingu s opcí odkupu. Komparovány byly i dotační tituly z národních a evropských zdrojů. Na základě analýzy byl vybrán nejvýhodnější z komparovaných externích zdrojů financování pro nákup nového strojního zařízení.
This diploma thesis deals with external sources of financing focused on agricultural enterprise. The theoretical part is focused on defining the basic terms concerning external sources of financing, methods of financial analysis and specifics of business in the agricultural area. The practical part firstly deals with the analyzed agriculture company and through selected economic indicators evaluates the financing of a particular agriculture company. In the final part of the thesis, data was collected from commercial companies with offers to finance new machinery through credit and leasing with a buyback option. Grant titles from national and European sources were also compared. Based on the analysis, the most advantageous external financing sources for the purchase of new machinery were selected.
Description
Subject(s)
Externí zdroje financování, finanční analýza, úvěr, leasing s opcí odkupu, dotace, případová studie, External sources of financing, financial analysis, credit, leasing with option to buy, grants, case study
Citation
ISSN
ISBN