Vzorování textilu pomocí přírodních materiálů v oděvní kolekci

Abstract
Záměrem této bakalářské práce bylo vytvořit oděvní kolekci s využitím barvení textilu přírodními materiály. Práce reaguje na současnou situaci ohledně barvení pomocí syntetických barviv a jejich následky na zdraví. Inspirace byla čerpána z historie přírodního barvení v Česku. Vybrané vzorky barvení byly následně využity pro oděvní kolekci. Zhotovené oděvy jsou z lněného materiálu a vybraná technika pro zdobení byla sítotisk v kombinaci s batikováním a barvením. V rešeršní části je zpracovaná historie barvení, barvení přírodními materiály, jaké rostliny se používají k barvení a jaké barvy z nich lze získat. Dále se zabývám mořením, a jaká mořidla se používají k ustálení barvy na materiálu, a na závěr i výhodami a nevýhodami v používání syntetického a přírodního barvení. Následně se praktická část zabývá barvením, tvorbou vzoru, sítotiskem, z části i modrotiskem a výtvarným řešením oděvní kolekce až po její realizaci.
The aim of this bachelor's thesis was to create a fashion collection using textile dyeing with natural materials. The work responds to the current situation regarding dyeing with synthetic dyes and their consequences for health. I was inspired by the history of natural dyeing in the Czech Republic. Selected dyeing samples were subsequently used for clothing collections. The final clothes were made of linen material. The chosen technique for decorating was screen printing in combination with batik and dyeing.The research part deals with the history of dyeing, dyeing with natural materials, which plants are used for dyeing and which colors can be obtained from them. Next, I focus on pickling and what mordants are used to stabilize the color on the material and at last we discover advantages and disadvantages in using synthetic and natural dyeing.Subsequently, the practical part deals with dyeing, pattern creation, screen printing, partly also blueprinting and creative solution of the clothing collection up until its realization.
Description
Subject(s)
Sítotisk, vzorování přírodními materiály, kurkuma, řepa, batika, barvení, len, přírodní materiály, dámská oděvní kolekce, tradice, tisk, Screen printing, patterning with natural materials, turmeric, beetroot, batik, dyeing, flax, natural materials, women fashion collection, tradition, print
Citation
ISSN
ISBN