Studium vlivu aditivních polymerů na termo-mechanické vlastnosti HPMC nanovláken

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá termickými a mechanickými vlastnostmi materiálů drug delivery system, neboli systém pro cílenou dopravu léčiv.Teoretická část je zaměřena na popis struktury makromolekulární látky, její stavy, polymery a termickou analýzu materiálů. Dále je zaměřena na nanovlákenné materiály a jejich zvlákňování.Praktická část je rozdělena do dvou experimentů porovnávajících termické a mechanické vlastnosti daných vzorků materiálů. V 1. experimentu je porovnán vliv přídavku PEG a PVP na výsledné vlastnosti HPMC nanovlákenných vrstev. V 2. experimentu jsou porovnány materiály HPMC od dvou různých výrobců.Závěr shrnuje dosažené výsledky obou experimentů.
This diploma thesis aims at the thermal and mechanical properties of drug delivery system materials.The theoretical part is focused on the description of the structure of a macromolecular substance, its states, polymers, and the thermal analysis of materials. Also, it is focused on the nanofibrous materials and their spinning.The practical part is divided into two experiments that compare the thermal and mechanical properties of given samples of materials. In the 1st experiment, the effect of PEG and PVP addition on the resulting properties of HPMC nanofiber layers is compared. In the 2nd experiment, HPMC materials from two different manufacturers are compared.In conclusion, the results of both experiments are compared.
Description
Subject(s)
systém pro cílenou dopravu léčiv, termická analýza, HPMC, mechanické zkoušky, drug delivery system, thermal analysis, HPMC, mechanical tests
Citation
ISSN
ISBN