Hodnocení 2D tvarů střihových dílů podprsenky a 3D vizualizace

Abstract
Tato bakalářská práce zkoumá podprsenky, jejich technologii, konstrukční řešení a to, jak nositelkám padnou. Druhým aspektem je možné uplatnění CAD softwaru Optitex pro zefektivnění jejich návrhu a zlepšení padnutí. V práci jsou popsány technologické náležitosti výroby podprsenek šitou a seamless technologií a jsou zkoumány konstrukční metodiky pro šitou a seamless podprsenku, dostupné z literatury. Je zde shrnut dosavadní výzkum na Technické univerzitě v Liberci související s tématem. V souladu s cílem výzkumu se práce zaměřuje na důležitost padnutí podprsenky na těle a identifikuje problémy, se kterými se nejrůznější typy nositelek setkávají. Dále jsou popsány nové technologie využitelné pro zlepšení situace ve výrobě podprsenek včetně softwaru Optitex, jeho možností a funkcí. Vyústěním práce je definování tří experimentálních metod konstrukce a ověření padnutí podprsenky v prostředí softwaru Optitex, dvou pro šitou technologii a jedné pro konstrukci seamless podprsenky. Jejich využití je diskutováno v souvislosti s praxí výroby podprsenek a odstranění obtíží, se kterými se jednotlivé skupiny uživatelek setkávají.
This thesis examines brassieres, the related technology, construction methods and fit. It's second aspect is the possible application of the CAD system Optitex for increased design efficiency and improved fit. The thesis describes technological properties of brassieres made with cut-and-sew and seamless technology and examines construction methods for cut-and-sew and seamless bras drawn from available literature. Past research into related topics carried out at the Technical University of Liberec is summarized. In accordance with the research objectives, the importance of proper fit of the brassiere on the body is established and issues experienced by various users are identified. Moreover, an overview of new technologies that could bring innovation to the bra making industry, including Optitex software, is presented. The thesis' outcome is the definition of three experimental methods of construction and fit evaluation, one for the cut-and-sew bra and one for the seamless bra. Their utilisation is discussed in the context of current bra making practices and elimination of the issues that various wearer groups encounter.
Description
Subject(s)
Šitá podprsenka, seamless podprsenka, padnutí, Optitex, virtual fitting, Cut and sew brassiere, seamless brassiere, fit, Optitex, virtual fitting
Citation
ISSN
ISBN