Možnosti využití vhodných hudebních nástrojů s dětským zpěvem na 1. stupni ZŠ

Abstract
Diplomová práce s názvem Možnosti využití vhodných hudebních nástrojů s dětským zpěvem na 1. stupni ZŠ se zabývá praktickým využitím hudebních nástrojů v souvislosti s dětským zpěvem na ZŠ. Teoretická část je zaměřena na historii, vývoj a využití hudebních nástrojů, základní hudební pojmy, písňový materiál nejen v průřezu historie, ale také současně využívaný. Dále se první část diplomové práce zaměřuje na vývoj zpěvu od narození po střední školní věk. Stručně je zde také zmíněna hudební výchova v pojetí Rámcového vzdělávacího programu. Praktická část je zaměřena na zpracování možností práce s hudebními nástroji na 1. stupni ZŠ. Její součástí je také soubor pracovních listů, které obsahují partitury a hudební hádanky.
The Diploma Thesis with the title Possibilities of Using Appropriate Musical Instruments for Chilren Singing at Elementary Schools deals with a practical use of musical instruments with the connection with children singing at elementary schools. The theoretical part is focused on the history, development and the use of mucial instruments, basic musical terms, song material not only in the history overview but also the one currently used. Also the first part of the thesis focuses on the development of singing from the birth till the secondary school age. Briefly Music education in the conception of the Framework Education Programme is also mentioned. The practical part is focused on creating possibilities of working with musical instruments on the first level of elementary school. Its part is also a set of work sheets containing scores and music riddles.
Description
Subject(s)
hudební nástroje, písňový materiál, hudební formy, zpěv, hudební vývoj, Rámcový vzdělávací program, musical instruments, song material, musical forms, singing, musical development, Framework Education Programme
Citation
ISSN
ISBN