Kriminalita mládeže

Title Alternative:Juvenile Delinquency
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Thesis "Juvenile delinquency" is concerned with analyzing the factors that may affect juvenile delinquency. The aim is to describe and analyze factors that contribute to the emergence of youth crime as described in the literature. The work includes theoretical and practical part. Theoretical part consists of three chapters. The first chapter describes the basic concepts, which are connected with solved problems. The second chapter devotes to the factors that may affect juvenile delinquency, and that are described in specialized literature. The third chapter deals with youth crime in the Czech Republic in general. The practical part deals with a research that is aimed at analyzing the factors listed in the theoretical part and may have an influence on juvenile delinquency. The content of the practical part are also aims and assumptions of the research, a description of the selection of respondents and the preparation of research tools. The main part deals with the empirical investigation. These are interpreted observed data and from them are deduced expert conclusions. The collected data is based on the analysis of assumptions, which is part of the thesis.
Bakalářská práce ?Kriminalita mládeže? se zabývá analyzováním faktorů, které mohou ovlivňovat kriminalitu mládeže. Cílem práce je popsat a analyzovat faktory, které přispívají ke vzniku kriminality mládeže a které jsou popsány v odborné literatuře.Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická se skládá ze tří kapitol. V první jsou popsány základní pojmy, které mají souvislost s řešenou problematikou. Druhá kapitola se pak věnuje samotným faktorům, které mohou ovlivňovat kriminalitu mládeže a které jsou popsány v odborné literatuře. Třetí pojednává o kriminalitě mládeže v České republice obecně.Praktická část práce se zabývá výzkumným šetřením, které je zaměřeno na analyzování faktorů, které jsou uvedeny v teoretické části a mohou mít vliv na kriminalitu mládeže. Obsahem praktické části jsou také cíle a předpoklady výzkumného šetření, popis výběru respondentů a přípravy výzkumného nástroje. Hlavní část práce se zabývá empirickým šetřením. Zde jsou interpretována zjištěná data a jsou z nich vyvozeny odborné závěry. Ze zjištěných dat také vychází analýza předpokladů, která je součástí bakalářské práce.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 37 s.
Subject(s)
crime, offfense, youth, teen, family, drugs, peer group, media, kriminalita, trestný čin, mládež, mladistvý, rodina, drogy, vrstevnická skupina, média
Citation
ISSN
ISBN