Možnosti inovace nabídky služeb v oboru cestovního ruchu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá současným vývojem nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu a možnostmi dalšího rozvoje. Hlavním cílem této práce je vytvoření vlastní inovace nabídky služeb pro podnikatelský subjekt. Dílčím cílem této práce je představení současných trendů a analýza současných inovativních podnikatelských záměrů. Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, která uvede do problematiky poskytování služeb a oboru cestovního ruchu. Dále je v teoretické části uvedeno, jaké nové přístupy a možnosti mohou rozvíjet nabídku služeb a jak je možné inovace vytvářet. Také jsou v této bakalářské práci představeny současné české i mezinárodní projekty, které přináší do nabídky služeb cestovního ruchu inovace a chtějí poskytovat nové služby. Na závěr je v této bakalářské práci představen vlastní návrh projektu, který využívá současných trendů a může inovovat nabídku služeb podnikatelského subjektu.
The bachelor thesis deals with the current development of services in the field of tourism and the possibilities for further development. The main objective of this work is to create author´s own innovation of services for a business entity. The partial objective of this work is to present current trends and analysis of innovative business plans. The theoretical part first introduces the issue of providing services and the field of tourism. Furthermore, it shows what new approaches and opportunities can develop the range of services and how it is possible to create innovations. The bachelor thesis also presents current Czech and international projects that bring innovation in the field of tourism and want to provide new services. Finally, the thesis presents author´s own project proposal which uses current trends and can innovate the business entity offer of services.
Description
Subject(s)
cestovní ruch, informační technologie, inovace, marketing, služby, information technologies, innovations, marketing, services, tourism
Citation
ISSN
ISBN