Vývoj a ověření modelu proudění s nehomogenní hustotou v puklinovém prostředí

Title Alternative:Development and verification of model variable density flow in fractured media
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na výpočet úloh podzemního proudění s nehomogenní hustotou. Problematika zde řešená je v kontextu s konstrukcí úložišť jaderného odpadu a možného průběhu kontaminace v případě havárie, nebo průběhu znečištění podzemních vod. Další oblast použití je v modelování podzemního proudění v přímořských oblastech, kde dochází k ovlivnění proudění slanou mořskou vodou. V úvodu je charakterizována fyzikální podstata podzemního proudění, jeho zjednodušení, ovlivnění hustotou a změnou proudění v okolí a uvnitř pukliny. V následující části je popsán matematický model a zároveň software použitý na vlastní modelování. Byla doplněna nová vlastnost ovlivňující proudění, hustota. Její vliv na proudění je demonstrován na testovacích úlohách.
This bachelor diploma is focused on calculation problems of variable density of groudwater flow, concerning problems of construction deep geological repository of radioactive waste and possible contamination in case of accident, or groundwater pollution. Another area of usage is modelling underground flow in seaside areas, where the flow is being affected by seawater. In the introduction is characterized physical matter of underground flow, its simplification, affection by density and change in flow in a rift and its surroundings. In the next part of work is described mathematical model and software used for modelling. New attribute affecting flow was added, the density. Its effect on flow is demonstrated on excersisses.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN