Strategický plán rozvoje vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na strategický návrh rozvoje vybraného podniku. V první části jsou představena teoretická východiska, která je nutné znát při tvorbě strategického plánu. Pozornost je věnována zejména strategickému řízení a charakteristice vybraných analýz. V druhé části jsou popsané metody a analýzy aplikovány na vybraný podnik. Následně jsou na základě výsledků vytvořeny dva návrhy možného rozvoje vybraného podniku. V závěru práce jsou návrhy zhodnoceny formou doporučení.
The bachelor thesis is focused on the strategic proposal for the development of the selected company. In the first part, the theoretical background that is necessary to know when creating a strategic plan is presented. Attention is paid in particular to strategic management and the characteristics of the selected analyses. In the second part the described methods and analyses are applied to the selected enterprise. Subsequently, two proposals for the possible development of the selected enterprise are made on the basis of the results. In the conclusion of the thesis, the proposals are evaluated in the form of recommendations.
Description
Subject(s)
Podnikatelský plán, analýza prostředí, strategie, marketing, rozvoj podniku, Business plan, environment analysis, strategy, marketing, business development
Citation
ISSN
ISBN