Vliv geometrie svařovaného tělesaa intenzity odvodu tepla na velikostzbytkových napětí

Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou zbytkových napětí vzniklých při navařování metodou MAG na ocel S355J2 s ohledem na geometrii svařovaného tělesa a intenzitu odvodu tepla. V teoretické části je popsán vznik zbytkových napětí během svařování a navařování, jejich rozdělení a jejich metody měření, a to zejména měření rentgenovou difrakční metodou. V experimentální části jsou uvedeny základní vlastnosti konstrukční oceli S355J2 a postup navařovacího experimentu k vyhodnocení vlivu geometrie svařovacího tělesa a intenzity odvodu tepla. Dále je v experimentální části popsán způsob stanovení zbytkových napětí po navařování, včetně analýzy strukturních změn doplněné zkouškou tvrdosti podle Vickerse. V závěru práce jsou zpracované výsledky měření vyhodnoceny a diskutovány.
The diploma thesis deals with the analysis of residual stresses arising during MAG cladding on S355J2 steel with regard to the geometry of the welded body and the analysis of heat dissipation. The theoretical part describes the formation of residual stresses during welding and cladding, their distribution and their measurement methods, especially X-ray diffraction measurements. The experimental part presents the basic properties of structural steel S355J2 and the procedure of the cladding experiment to evaluate the influence of the geometry of the welding body and the intensity of heat dissipation. Furthermore, the experimental part describes the method of determining the residual stresses after cladding, including the analysis of structural changes supplemented by the Vickers hardness test. At the end of the work, the processed measurement results are evaluated and discussed.
Description
Subject(s)
Zbytková napětí, rentgenová difrakční analýza, ocel S355J2, navařování, Ressidual stresses, X-ray difraction analysis, steel S355J2, cladding
Citation
ISSN
ISBN
Collections