Péče o zahraniční zaměstnance ve vybraném podniku

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast péče o zahraniční zaměstnance ve vybrané společnosti. Cílem práce je na základě analýzy a s pomocí výsledků dotazníkového šetření navrhnout opatření pro zlepšení poskytované péče pro zahraniční zaměstnance. Teoretická část popisuje východiska řízení lidských zdrojů, mezinárodní řízení lidských zdrojů a péči o zaměstnance. Praktická část se zabývá současným stavem péče o zahraniční zaměstnance ve vybrané společnosti. Součástí praktické části je zpracování dotazníkového šetření. Cílem dotazníkového šetření je vyhodnotit spokojenost zahraničních zaměstnanců s procesem vyslání, pracovních podmínek a podporou ze strany hostitelské společnosti.
This bachelor thesis is focused on the methods, which are used for well-being of foreign employees in a selected company. The aim of bachelor thesis is to propose measures to improve the provided well-being for foreign employees. The theoretical part describes background of human resource management, international human resource management and well-being of employees. The practical part deals with the current state of well-being of foreign employees in a selected company. The part of the practical part is processing of questionnaire survey. The aim of the questionnaire survey is to evaluate the satisfaction of foreign employees with the posting process, working and living conditions and support from the host company.
Description
Subject(s)
lidské zdroje, péče, personální oddělení, vyslání, zahraniční zaměstnanec, Foreign employees, HR department, human resources, posting process, well-being
Citation
ISSN
ISBN