Strukturní a mechanické vlastnosti tkanin pro textilní sila a vaky

Title Alternative:STRUCTURAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS FOR TEXTILE SILOS AND BIGBAGS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá strukturními a mechanickými vlastnostmi tkanin. Fakta vyplývající z teoretických znalostí vlastností tkanin, i získaná během experimentálních měření jsou aplikována na problematiku velkoobjemových vaků a především na problematiku textilních sil podle požadavků společnosti Intabo. Při projektování velkoobjemových vaků dochází k mnoha nepřesnostem. Ty jsou způsobovány především nedostatečnou znalostí strukturního a mechanického chování tkanin při působení vnějších sil. Sil, které působí na velkoobjemové vaky během jejich používání je mnoho. Tato diplomová práce se zaměřuje na ty druhy strukturních a mechanických vlastností tkanin, které mohou být natolik ovlivněny vnějším silovým působením, že může být závažně ovlivněna funkčnost a bezpečnost velkoobjemových vaků. Sledované strukturní a mechanické vlastnosti tkanin byly voleny s ohledem na způsoby používání velkoobjemových vaků a požadavků na ně kladených. V rešeršní části diplomové práce je analyzována problematika velkoobjemových vaků, způsob volby materiálu podle požadavků na vlastnosti konečného výrobku a charakteristika známých teoretických modelů k projektování sledovaných vlastností tkanin. Experimentální část diplomové práce je založena na zpracování dat z laboratorních měření a jejich porovnání s teoretickými modely. Výsledky jsou diskutovány z hlediska přínosu do projektování tkanin a aplikovány v problematice velkoobjemových vaků. Testy jsou prováděny na tkaninách, u nichž je předpoklad využití k výrobě velkoobjemových vaků. Tyto tkaniny se vyznačují velkou pevností a mnohdy musela být hledána náhradní laboratorní řešení pro získání optimálních výsledků. K vybraným tkaninám byly získány původní osnovní a útkové nitě (před zatkáním). Na tomto základě byly provedeny testy míry setkání. Dále byla sledována tažnost a pevnost samotných přízí i tkanin, prodyšnost a pomocí BALL BURST TESTU odolnost tkanin při protlaku. Na experimentální zpracování navazuje statistické vyhodnocení výsledků a tam kde je to možné prověření shody známých teoretických modelů s realitou.
This thesis deals with structural and mechanical properties of fabrics. Facts revenues resulting from a theoretical knowledge of the fabric, and obtained during the experimental measurements are applied to the issue of bulk bags and in particular on the issue of textile forces. When designing bulk bags there are many inaccuracies. These are mainly caused by lack of knowledge of structural and mechanical behavior of fabrics when exposed to external forces. Forces acting on the bulk bags in use are many. This thesis focuses on those types of structural and mechanical properties of fabrics that can be so influenced by an external force-effects that can seriously affect performance and safety of bulk bags. Monitored the structural and mechanical properties of fabrics were selected with respect to the use of bulk bags and the requirements imposed upon them. The search is part of the thesis analyzed the problem of bulk bags, voting materials as required for the final product properties and characteristics of known theoretical models for the observed properties of fabric design. Experimental part of this thesis is based on processing data from laboratory measurements and their comparison with theoretical models. Results are discussed in terms of contributing to the design of fabrics and applied issues in bulk bags. Tests are performed in the fabric, which is an ideal place to manufacture bulk bags. These fabrics are characterized by great strength, often had to be sought alternative solutions for the laboratory to obtain optimal results. The fabrics were selected from the original warp and weft threads (before zatkáním). On this basis, testing level meetings. Further, the observed ductility and strength of their own yarns and fabrics, and permeability using BALL BURST TEST resistant fabrics with sauce. The experimental process followed by statistical evaluation and verification of compliance with the known theoretical models of reality.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 88 s.
Subject(s)
velkoobjemový vak, strukturní a mechanické vlastnosti tkanin, tkanina, nit, setkání, pevnost, tažnost, prodyšnost, bulk bag, structural and mechanical properties of fabrics, fabric, thread, meeting, strength, elongation, permeability
Citation
ISSN
ISBN