Úloha externího auditu v podniku: audit projektu

Abstract
Cílem diplomové práce je vytvořit metodiku pro realizaci auditu projektu, která by měla zjednodušit práci auditorů při kontrole finanční stránky projektu. Současně jsou podány návrhy na vytvoření efektivnější dokumentace vykazovaných způsobilých výdajů projektu, které jsou předmětem auditu. Pro pochopení dané problematiky se teoretická část zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se auditu a realizovaných auditorských postupů. Dále se pro snadnější orientaci ve vybraném tématu pozornost zaměřuje na teoretické vymezení oblasti projektu a operačních fondů. V druhé části diplomové práci již je znázorněn praktický postup auditu vybraného projektu a na závěr jsou realizované kroky shrnuty do vytvořené metodiky auditu projektu.
The thesis aims at creating a methodology for the implementation of the project's audit. The purpose is to simplify the auditors' tasks during monitoring the financial aspects of the project. Simultaneously, it is requested to create a more efficient documentation of declared eligible project costs, which are subject to audit. To properly understand the matters of this audit, the theoretic part explains the basic concepts related to audit and executed audit procedures. To get better orientation in this selected topic, the attention is focused on the theoretical definition of project areas and operating funds. The second part of the thesis already demonstrates a practical audit processes of the selected project. Final implemented steps are summarized in created project's audit methodology.
Description
Subject(s)
audit, auditorské postupy, auditorské standardy, projekt, operační program, audit, audit procedures, auditing standards, project, operational program
Citation
ISSN
ISBN