Analýza financování sportu v České republice

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na problém financování sportu v České republice a dále na financování sportu v Německu. Cílem je navrhnutí zlepšení financování v České republice. První část práce se zabývá přiblížením pojmu sport a tělesná výchova. Dále rozebírá sport v minulosti a jednotlivé sportovní organizace v České republice. V další části práce rozebírá už samotné financování sportu v České republice. Přibližuje systém, jakým se finance dostávají ke sportovním organizacím a sportovcům. V této části, také můžeme najít vyúčtování z určitých let. Kam a kolik financí putovalo na sportovní gymnázia nebo jaké byly rozdíly mezi určitými roky příjmů financí z loterijních společností. V další části práce rozebírá sport v Německu a jeho financování. Závěrem se zabýváme porovnáním těchto dvou systémů a navrhnutím, jak a v čem by se náš sytém financování sportu mohl zlepšit, při pohledu na Německo.
This bachelor thesis focuses mainly on the problém of financig sports in Czech Republic and financing sports in Germany. Purpose of the thesis is suggestion to improve financig of sport in Czech Republic. First part of the thesis deals with concept of sport and physical education. Next part is about history od sport and individual sport organizations in Czech Republic. Next part of the thesis deals with financing sport in Czech Republic. This clears the metod how the finance goes to sport organization and athletes. In this part we can also find billing from some years. Where and how much money went to sport gymnasions or what differences were in each year incomes from lottery companions. Next part is about sport in Germany and their financial system. In conclusin I am comparing these two systems and suggesting the solutions to make our sport systém better with comparism to Germany.
Description
Subject(s)
Dotace, financování sportu, Německo, sport, Germany, financing sport, sport, subsidy
Citation
ISSN
ISBN