Implicitní nekalé marketingové praktiky ve finančních službách

Abstract
Práce se zabývá nekalými marketingovými praktikami a jejich dopadem na úvěrový trh. Pomocí analýzy novel zákona o spotřebitelském úvěru a vybraných ekonomických ukazatelů bude možné pochopit, jakým způsobem na sebe navzájem působí tyto ukazatele, jakým způsobem úvěrový trh fungoval ve zkoumaném období a zda jej novely zákona ovlivnily. Práce se dále bude zabývat implicitními nekalými marketingovými praktikami, mířenými na spotřebitele ze strany poskytovatele. Zde na vybraných subjektech proběhne šetření pomocí analýzy všeobecných obchodních podmínek, porovnaných s internetovými stránkami a následně pomocí experimentální metody, zaměřené na komunikaci mezi poskytovatelem a spotřebitelem. Cílem práce je zhodnotit dopady nekalých praktik a navrhnout řešení pro jejich minimalizaci.
The thesis deals with unfair marketing practices and their impact on the credit market. By analyzing the amendments to the Consumer Credit Act and selected economic indicators, it will be possible to understand how these indicators interact with each other, how the credit market worked in the period under review and whether the amendments to the Act affected it. Furthermore, the thesis will deal with unfair practices by the provider. Selected subjects will be surveyed by analyzing general business conditions, compared with websites, and then by an experimental method aimed at communication between the provider and the consumer. The aim of the thesis is to evaluate the impacts of unfair practices and to propose solutions for their minimization.
Description
Subject(s)
Úvěrový trhNebankovní poskytovatelMarketingNekalé praktiky, Credit MarketNon-banking providerMarketingUnfair practices
Citation
ISSN
ISBN