Vzdálenost je linie - Interierová textilie

Abstract
Tato bakalářská práce je autorčinou výtvarnou interpretací problému fyzické izolace od jejích blízkých. Vzdálenost je konečná délka, která je ale mezi dvěma malými objekty občas cítit jako nekonečná. Autorka hledá inspiraci v idei suprematismu. Pro ztvárnění myšlenky je použita optická vlákna, která tvarově odpovídají komunikačním kabelům. Světlo, procházející vlákny, je symbolem elektrického impulsu. Výsledkem praktické části je interierová textilie s použitím autorského vzorování optickými vlákny.
This bachelor thesis is the author's artistic interpretation of the problem of physical isolation from her loved ones. Distance is a finite length, but between two small objects, it sometimes feels infinite. The author looks for inspiration in the idea of suprematism. To represent the idea, optical fibers are used, which correspond in shape to communication cables. Light passing through fibers is a symbol of an electrical impulse. The result of the practical part is an interior textile with the use of original patterning with optical fibers.
Description
Subject(s)
Tapiserie, optická vlákna, vzdálenost, platno, světlo
Citation
ISSN
ISBN