Znalosti studentů studijního programu Všeobecné ošetřovatelství o odběru krve

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na znalosti studentů o odběru krve. V teoretické části jsou v souladu s nejnovějšími poznatky popsány zásady odběru krve. Praktická část analyzuje znalosti studentů o biochemickém vyšetření krve, postupu provedení odběru na biochemické vyšetření a o interpretaci hodnot biochemického vyšetření. Ve výzkumné části byla použita kvantitativní metoda. Jako technika práce byl zvolen dotazník.
The bachelor thesis focuses on students' knowledge of blood collection. In accordance with the latest findings, the principles ofblood collection are described in the theoretical part. The practical part analyzes students' knowledge of biochemical examination of blood, of the procedure of blood sampling for biochemical examination of blood, and of the interpretation of the values of biochemical examination. A quantitative method was used in the reasearch part. A questionnaire was chosen as the work technique.
Description
Subject(s)
biochemie, krev, odběr krve, ošetřovatelství založené na důkazech, Evidence Based Nursing, biochemistry, blood, blood collection
Citation
ISSN
ISBN