Zásady podávání intravenózních léků v přednemocniční péči

dc.contributorŠafránková Pavla, Ing. : 67545
dc.contributor.advisorKlíčová Barbora, Ing. : 67707
dc.contributor.authorFrková, Dita
dc.date.accessioned2021-07-09T08:57:15Z
dc.date.available2021-07-09T08:57:15Z
dc.date.committed2019-6-30
dc.date.defense2021-06-22
dc.date.submitted2018-4-28
dc.date.updated2021-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na zásady aplikace intravenózních léků v přednemocniční péči. Teoretická část se upíná na pravomoci zdravotnických záchranářů a na popsání aplikace intravenózních léčiv. Dále je zaměřena na samotná specifika, která je nutné provádět před aplikací, zejména přípravu pomůcek, hygienu, postup dezinfekce, výběr místa pro umístění periferního žilního katétru. Následně je zaměřena na správné zprostředkování transportu farmak do krevního řečiště a v neposlední řadě se zabývá následnou péčí o pacienta, kterému již byla farmaka aplikována. Zabývá se také správnou dokumentací o podaných léčivech a možnostmi pro kontrolu fyziologických funkcí. Nakonec je zaměřena na možné komplikace, které mohou během výjezdu nastat a jejich následné řešení.Praktické části dominuje rozbor dotazníkového šetření a jeho hodnocení. Dotazníkové šetření se zabývá znalostmi zdravotnických záchranářů v oblasti aplikace léčiv intravenózně v přednemocniční péči. Výstupem z práce je zpracován článek připravený pro odbornou publikaci.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focused on the principles of application of intravenous drugs in prehospital care. The theoretical part of thesis focuses on paramedics powers and resposibilities and on the description of the application of intravenous drugs. It also focuses on the specifics that must be performed before application, especially the preparation of aids, hygiene, disinfection procedure, selection of the location for the peripheral venous catheter. Subsequently, it focuses on the proper mediation of the transport of drugs into the bloodstream and last but not least deals with the subsequent care of the patient to whom the drug has already been applied. It also deals with the correct documentation of administered drugs and possibilities for the control of physiological functions. Finally, it focuses on possible complications that may occur during the ambulance ride and their subsequent solution.The practical part is dominated by the analysis of the questionnaire survey and its evaluation. The questionnaire survey deals with the knowledge of paramedics in the field of intravenous drug administration in pre-hospital care. The output of the work is an article prepared for a professional publication.en
dc.description.mark
dc.format71
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 2 DVD
dc.identifier.signatureV 202102766
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160231
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBARTUNĚK, Petr et al. 2016. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4343-1.
dc.relation.isbasedonČESKO. 1998. Zákon č. 167 ze dne 11. června 1998 o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 57, s. 6770-6800.ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2004. Zákon č. 96 ze dne 4. února 2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 30, s. 1452-1479. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2011. Vyhláška č. 55 ze dne 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 20, s. 482-544. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2011 Vyhláška č. 372 ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách). In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 131, s. 4839-4848. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonČESKO. 2017. Vyhláška č. 391 ze dne 16. listopadu 2017, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. In: Sbírka zákonů České republiky. Částka 137, s. 4360-4374. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonDINGOVÁ ŠLIKOVÁ, M., L. VRABELOVÁ a L. LIDICKÁ, 2018. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelských postupů: pro zdravotnické záchranáře. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0717-9.
dc.relation.isbasedonCHARVÁT, Jiří. 2016. Žilní vstupy: dlouhodobé a střednědobé. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5621-9
dc.relation.isbasedonKNOR Jiří a Jiří MÁLEK. 2019. Farmakoterapie urgentních stavů. 3. vyd. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-595-8.
dc.relation.isbasedonMÁLEK, Jiří et al. 2019. Lékařská první pomoc v urgentních stavech. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0590-8.
dc.relation.isbasedonNICKEL., Barb. 2019. Peripheral Intravenous Administration of Higs-Risk Infusions in Critical Care: A. Risk-Benefit Analysis. Critical Care Nurse. 39(6), 16-28. ISSN 02795442.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectlékcs
dc.subjectintravenóznícs
dc.subjectaplikacecs
dc.subjectpostupcs
dc.subjectspecifikacs
dc.subjectpéčecs
dc.subjectošetřovatelstvícs
dc.subjectdrugen
dc.subjectintravenousen
dc.subjectapplicationen
dc.subjectmethoden
dc.subjectspecificsen
dc.subjectcareen
dc.subjectnursingen
dc.titleZásady podávání intravenózních léků v přednemocniční péčics
dc.titlePrinciples of administration of intravenous drugs in prehospital care.en
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineZZ
local.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictví
local.degree.programmeabbreviationB5345
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD16000022
local.identifier.stag38883
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis3ec41780-38ec-4818-8515-9b49b1a2e79e
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2766
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_aplikace_leciv_in_v_PNP_Frkova_D.pdf
Size:
3.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekoponentafrkova.pdf
Size:
225.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekvedoucihobp_FrkovaDita.pdf
Size:
215.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.8 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP