Zásady podávání intravenózních léků v přednemocniční péči

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zásady aplikace intravenózních léků v přednemocniční péči. Teoretická část se upíná na pravomoci zdravotnických záchranářů a na popsání aplikace intravenózních léčiv. Dále je zaměřena na samotná specifika, která je nutné provádět před aplikací, zejména přípravu pomůcek, hygienu, postup dezinfekce, výběr místa pro umístění periferního žilního katétru. Následně je zaměřena na správné zprostředkování transportu farmak do krevního řečiště a v neposlední řadě se zabývá následnou péčí o pacienta, kterému již byla farmaka aplikována. Zabývá se také správnou dokumentací o podaných léčivech a možnostmi pro kontrolu fyziologických funkcí. Nakonec je zaměřena na možné komplikace, které mohou během výjezdu nastat a jejich následné řešení.Praktické části dominuje rozbor dotazníkového šetření a jeho hodnocení. Dotazníkové šetření se zabývá znalostmi zdravotnických záchranářů v oblasti aplikace léčiv intravenózně v přednemocniční péči. Výstupem z práce je zpracován článek připravený pro odbornou publikaci.
The bachelor thesis is focused on the principles of application of intravenous drugs in prehospital care. The theoretical part of thesis focuses on paramedics powers and resposibilities and on the description of the application of intravenous drugs. It also focuses on the specifics that must be performed before application, especially the preparation of aids, hygiene, disinfection procedure, selection of the location for the peripheral venous catheter. Subsequently, it focuses on the proper mediation of the transport of drugs into the bloodstream and last but not least deals with the subsequent care of the patient to whom the drug has already been applied. It also deals with the correct documentation of administered drugs and possibilities for the control of physiological functions. Finally, it focuses on possible complications that may occur during the ambulance ride and their subsequent solution.The practical part is dominated by the analysis of the questionnaire survey and its evaluation. The questionnaire survey deals with the knowledge of paramedics in the field of intravenous drug administration in pre-hospital care. The output of the work is an article prepared for a professional publication.
Description
Subject(s)
lék, intravenózní, aplikace, postup, specifika, péče, ošetřovatelství, drug, intravenous, application, method, specifics, care, nursing
Citation
ISSN
ISBN