Sebepojetí a sebehodnocení nadaných žáků

Abstract
Bakalářská práce Sebehodnocení a sebepojetí nadanych žáků se zabyvá problematikou sebehodnocení a sebepojetí nadanych žáků z malé základní školy, a to z pohledu těchto žáků. Cílem práce je zhodnotit sebehodnocení a sebepojetí nadanych žáků. Bakalářská práce v teoretické části popisuje inteligenci, nadání sebehodnocení a sebepojetí u dětí, hodnocení na základních školách. K stěžejní části práci vlastního průzkumu, ktery se zabyvá úrovní sebehodnocení a sebepojetí dětí z malé základní školy, byla použita metoda rozhovoru.
The bachelor's thesis Self-Concept and Self-Evaluation of Gifted Students deals with the issue of self-evaluation and self-concept of gifted students from a small basic school, from the point of view of these students. The aim of the thesis is to evaluate the self-esteem and self-concept of gifted students. The bachelor's describes intelligence, talent self-esteem and self-concept in children, assessment in basic schools in the theoretical part. An interview method was used for the main part of the work of survey itself. It deals with the level of self-esteem and self-concept of children from a small primary school.
Description
Subject(s)
základní škola, nadany žák, sebehodnocení, sebepojetí, hodnocení, inteligence, nadání, basic school, gifted students, self-evaluation, self-concept, evaluation, intelligence, gift
Citation
ISSN
ISBN