Analýza vybraných ekonomických aspektů spolehlivosti technických systémů

Title Alternative:Analysis of selected economical aspects of technical systems dependability
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Následující bakalářská práce bude o analýze vybraných ekonomických aspektů spolehlivosti technických systémů. Nejdříve bude popsána základní terminologie zavedená ve spolehlivosti. Tato terminologie by se měla vztahovat především k spolehlivosti ve vztahu k nákladům ţivotního cyklu technického objektu. Následně budou uvedeny některé základní metody analýzy a modely nákladů ţivotního cyklu ve spolehlivosti, které budou nutné pro pozdější analýzu ekonomických aspektů. Další část se bude věnovat jiţ analýze vybraného reprezentativního typu současného silničního osobního motorového vozidla. Konkrétně půjde o vozidlo Škoda Octavia (zástupce klasických vozidel) a o Toyotu Prius (zástupce hybridních vozidel). Analýza bude popisovat především obecné moţné náklady na jejich konstrukci a provozní náklady. Poslední část se bude zabývat popisem a vyčíslením klíčových ekonomických aspektů provozu a údrţby těchto dvou vozidel, coţ je i hlavním cílem této bakalářské práce. Výstupem této práce je tedy zmapování jednotlivých etap ţivotního cyklu technického systému ? vozidla, ekonomická analýza dvou vybraných konkrétních typů vozidel ve vztahu ke spolehlivosti a zjištění nákladů na provoz automobilu. Provozní náklady jsou vyjádřeny tabulkami v příloze (samostatná tabulka pro klasické vozidlo a samostatná tabulka pro hybridní vozidlo).
Next work will be about analysis of selected economical aspects of technical systems dependability. At First will be described the basic terminology introduced in reliability. This terminology should be applied mainly to reliability in relation to life cycle costs of the technical object. Then will be a list some basic methods of analysis and life cycle cost models in reliability, which will be needed for later analysis of the economic aspects. Next part will be devoted to the analysis selected a representative type of the current road personal motor vehicle. Specifically, it will be Škoda Octavia car (classic car representative) and Toyota Prius (hybrid vehicles representative). The analysis will mainly describe the general potential cost of their construction and running costs. The last part will deal with characterization and quantification of key economic aspects of the running and maintenance of two vehicles, which is the primary objective of this work. The output of this work is mapping the various stages of life cycle of vehicle ? technical system, economic analysis of two selected specific types of vehicles in relation to the reliability and determine the cost of operating an automobile. Operating costs are expressed in the tables in the appendix (a separate table for the classic car and a separate table for the hybrid vehicle).
Description
katedra: RSS; přílohy: 1x CD; rozsah: 57 s. (81 509)
Subject(s)
spolehlivost, náklady ţivotního cyklu, analýza nákladů, silniční motorové vozidlo, škoda octavia, toyota prius, reliability, life cycle costs, cost analysis, road motor vehicle, škoda octavia, toyota prius
Citation
ISSN
ISBN