Sociální služba jako rodinný podnik

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dalšího rozvoje rodinné firmy JIPRO-CASH s.r.o., která je poskytovatelem sociálních služeb, a i z tohoto důvodu je známá spíše pod názvem Domov Potoky. V úvodu práce jsou teoreticky vymezeny rodinné podniky a sociální služby a na základě toho jsou stanovena kritéria pro další rozvoj firmy. V praktické části je nejprve představen Domov Potoky a jeho historie, a následně je provedena strategická situační analýza. Zjištěné výstupy jsou shrnuty pomocí SWOT analýzy, která slouží také jako podklad pro návrh dalšího rozvoje firmy. V poslední části práce je představen plán možného rozvoje společnosti, který je následně vyhodnocen dle stanovených kritérií.
This bachelor thesis is focused on the future development of a family-owned company JIPRO-CASH s.r.o. As the firm operates in the field of social services, it is more known as Domov Potoky. In the theoretical introduction, ideas of both family-owned companies and social services are described, upon which criterias for the firm's future development has been identified. In the practical part Domov Potoky and its history is first presented, followed by a strategical situational analysis. Results are summed in a SWOT analysis, which then serves as a source for the proposal of the company's future development. The conclusion presents a plan of the company's future development and asses the same according to the set criterias.
Description
Subject(s)
Rodinný podnik, sociální služba, financování sociálních služeb, SWOT analýza, PEST analýza, Family business, social services, financing of social services, SWOT analysis, PEST analysis
Citation
ISSN
ISBN