Analýza zaměstnanosti v cestovním ruchu v České republice

Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu zaměstnanosti v cestovním ruchu. Hlavním cílem je poukázat zejména na to, že cestovní ruch v České republice je rychle se rozvíjející odvětví. A ve značné míře se odráží i na zaměstnanosti, protože vytváří řadu nových pracovních příležitostí pro celou populaci. V práci jsou použita data Českého statistického úřadu formou tabulek podle odvětví a dosaženého vzdělání. Jako další výzkumná metoda bylo použito dotazování. Byly vytvořeny dotazníky, které byly předloženy zaměstnancům společností působících v oblasti cestovního ruchu. Následně podle výsledků dotazníkového šetření byly stanoveny návrhy a opatření pro jednotlivé firmy cestovního ruchu ke zvyšování spokojenosti zaměstnanců v oblasti vzdělávání a rozvoje. Na základě těchto výzkumných metod budou v závěru práce vyhodnoceny tři výzkumné předpoklady stanovené v úvodu. Dva z nich byly potvrzeny, jeden vyvrácen.
The bachelor work focus on analysis employment in tourism. The main aim is to point out that the tourism is fast-growing sector in the Czech Republic. Largely this sector helps the employment because creates new job opportunities for the total population. The bachelor work contains statistics from Czech Statistical Office. The data is processed to the tables according to branch of tourism and educational attainment. The next research method is questioning. It was created a questionnaire and given to employees of companies from tourism industry. Afterwards according to results of questionnaires were made proposals and measures for the companies in tourism to increase satisfaction employees in education and development. At the end of the bachelor work is the evaluation of research assumptions. Two of the researches assumptions will be confirm, one not.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, spokojenost zaměstnanců, terciární sektor, trh práce, zaměstnanost, Employee's satisfaction, employment, labour market, tertiary sector, tourism
Citation
ISSN
ISBN