Financování rozšíření podnikání vybraného subjektu

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování rozšíření podnikání vybraného subjektu. První část práce na základě literární rešerše charakterizuje vybrané pojmy související s podnikáním jako je podnikatel, podnikání na základě živnostenského oprávnění, živnost či podnikatelský plán. Tato část se také zabývá jednotlivými možnostmi interního a externího financování podnikání, které blíže definuje. Druhá část práce popisuje zvolený subjekt z hlediska určitých bodů podnikatelského plánu a zabývá se aplikací daných forem financování již na konkrétní situaci vybraného subjektu. Na základě rozhovoru s podnikatelem jsou navrženy jím vybrané modelace financování a na základě srovnávací metody je zvolena nejvhodnější varianta.
The bachelor thesis is focused on the possibilities of financing of the selected subject's business expansion. The first part of the thesis characterizes selected concepts related to the entrepreneurship, the business on a trade license, trade or the business plan. This part also describes the different possibilities of internal and external business financing, which it defines more closely. The second part of the thesis describes the selected subject in terms of certain points of the business plan and deals with the application of selected forms of financing already on the specific situation of the selected subject. Based on the interview with the businessman, the selected funding modeling is proposed, and the most suitable option is chosen based on the comparative method.
Description
Subject(s)
Financování, leasing, podnikání, podnikatelský plán, živnost, Financing, leasing, business, business plan, trade
Citation
ISSN
ISBN