Aplikace metody AZA ve výuce žáků 2. a 3. ročníku ZŠ

Abstract
Diplomová práce se věnuje začlenění inovativní výukové metody Asociace - Znalost - Asociace (neboli AZA), podporující myšlení v souvislostech, do výuky žáků 2. a 3. ročníku ZŠ. Cílem práce je uzpůsobit principy této metody tak, aby mohla být využívána ve výuce cílové skupiny, neboť prozatím byla aplikována pouze do výuky vysokoškolských studentů. Obsahem práce je 12 ověřených aktivit, které tvoří propedeutickou přípravu pro začlenění této metody. Tato práce může sloužit učitelům 2. a 3. ročníků, kteří chtějí, aby jejich žáci využívali své znalosti a přemýšleli o nich napříč vyučovacími předměty.
The diploma thesis presents the integration of the innovative teaching method Association - Knowledge - Association (or AZA), supporting thinking in context, into the education of pupils of the 2nd and 3rd year of elementary school. The aim of the thesis is to adapt the principles of this method so that it can be used in the education of the focus group, because so far it has been applied only in the education of university students. The content of the thesis is 12 verified activities that form a propaedeutic preparation for the incorporation of this method. Content of this thesis can help 2nd and 3rd year teachers who want their pupils to use their knowledge and think about it across school subjects.
Description
Subject(s)
znalost, asociace, pojmová mapa, myšlenková mapa, celostní vzdělávání, osobnost, psychologie dítěte, aktivizační metody ve výuce
Citation
ISSN
ISBN