Rozhodovací model výběru optimálního systému vytápění vybraného objektu

Title Alternative:Decision-making model for a selection of an optimal heating system in a selected facility
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce obsahuje teoretický návrh optimálního systému vytápění. Na začátku popisuji vybraný objekt a jeho systém vytápění. V další části se zabývám podrobnou rešerší týkající se alternativních zdrojů vytápění, konkrétně tepelnými čerpadly, kotli na biomasu a solárními systémy pro ohřev teplé užitkové vody. V praktické části se snažím pro daný objekt vyčíslit pořizovací a provozní náklady jednotlivých systémů vytápění včetně ohřevu teplé vody. Tyto náklady jsou vyčísleny pro konkrétní zařízení. Pro výběr optimálního systému vytápění jsem sestavil tabulku využívající multikriteriální hodnocení včetně ukázkového vyhodnocení pro různé požadavky na systém vytápění. Pro úplnost uvádím citlivostní analýzu při změně lokality vybraného objektu. Tato studie poskytuje přehled a porovnání alternativních a konvenčních zdrojů vytápění.
This work contains the theoretical proposal for optimal heating system. At the beginning I describe the chosen object and its heating system. The next section deals with the detailed researches on alternative heating sources, namely heat pumps, biomass boilers and solar systems for heating hot water. In the practical part I try to quantify the object acquisition and operating costs of individual heating systems including hot water. These costs are calculated for a particular device. For the selection of the optimum heating system I compiled the table using multi-criteria evaluation, including model evaluation for different heating requirements. To give complete picture I introduce as well sensitivity analysis for condition of changing location of the chosen object. This study provides an overview and comparison of alternative and conventional heating sources.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 90 s
Subject(s)
vytápění, alternativní zdroje, tepelná čerpadla, solární kolektory, biomasa, heating, alternative sources, heat pumps, solar collectors, biomass
Citation
ISSN
ISBN