Funkční vzorek proudového střídače pro napájení kapacitní zátěže

Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukci proudového střídače pro napájení kapacitní zátěže, což v tomto případě představuje piezoelektrický aktuátor. Střídač je rozdělen na dvě základní části, a to proudový zdroj a samotný střídač. Proudový zdroj je koncipován dvou kvadrantově a střídač je zapojen jako plný H-můstek.Na začátku je rozebrána problematika budičů obecně a jsou zde popsány používané topologie budičů. Následně jsou v práci popsány simulace použitého proudového střídače pomocí počítačového softwaru. Práce dále obsahuje návrh, osazení a oživení plošných spojů a veškerých komponent pro proudový střídač. Hlavním produktem této práce je hotový funkční vzorek proudového střídače pro napájení kapacitní zátěže. Závěr práce prezentuje výsledky měření časových průběhů napětí a proudu na funkčním vzorku proudového střídače a jejich porovnání s hodnotami získanými ze simulací.
This diploma thesis is focused on the construction of a current inverter for driving of capacitive load, that is represented by a piezoelectric actuator in this case. The inverter is divided into two basic parts, the current source and the inverter itself. The power supply is designed into two quadrants and the inverter is connected as a full H-bridge.There is discussed the matter of drivers in general at the beginning and the used topologies of drivers are described there. As a next step the simulations of the applied current inverter done by computer software are described. Then the design, installation and revitalization of printed circuit boards of all components for the current inverter are included. The main product of this work is the accomplished functional sample of the current inverter for driving of capacitive load. The results of the time courses of voltage and current measuring on the functional sample of the current inverter and their comparision with the results obtained by the simulations.are represented at the end of this diploma thesis.
Description
Subject(s)
Proudový zdroj, proudový střídač, PWM, piezoelektrický aktuátor, simulace, zesilovač, budič, topologie, tlumivka, Current source, current inverter, PWM, piezo actuator, simulation, amplifier, driver, topology, choke
Citation
ISSN
ISBN