Frekvenční analýza krátkodobých úhrnů atmosférických srážek

Title Alternative:Frequency analysis of short-term precipitation amounts
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cases of high precipitation have large negative impacts on ecosystems and human society. Example might be the series of floods due to torrential short-term rainfalls, affecting different areas of the Czech Republic in late June and July 2009, or floods in Liberec region in August 2010. Estimates of the probabilistic rainfall extremes distribution and design values (corresponding to eg. 20-year recurrence period) are important for the purposes of hydrological modeling and follow-up applications. So far, attention has been paid especially to probability modeling of one-day and multi-day precipitation; the possibilities of studying the distribution of short-term precipitation extremes have been limited by the lack of data. Despite the shorter time series it is necessary to start filling up this gap. This thesis is a contribution to the study of climatic extremes and the likelihood of their recurrence.
Případy vysokých srážkových úhrnů mají velké negativní dopady na ekosystémy i lidskou společnost; příkladem může být série povodní v důsledku krátkodobých přívalových srážek, která postihla různé oblasti ČR na přelomu června a července 2009, nebo povodně na Liberecku v srpnu 2010. Pro potřeby hydrologického modelování i návazných aplikací jsou důležité odhady pravděpodobnostních rozdělení srážkových extrémů a návrhové hodnoty (odpovídající např. dvacetileté periodě opakování). Dosud se u nás věnovala pozornost především modelování pravděpodobností denních a vícedenních srážkových úhrnů; možnosti studia rozdělení krátkodobých srážkových extrémů byly omezeny nedostatkem dat. I navzdory kratším časovým řadám je však třeba tuto mezeru začít zacelovat. Práce je příspěvkem ke studiu klimatických extrémů a pravděpodobností jejich opakování.
Description
katedra: KAP; přílohy: CD; rozsah: 56 s.
Subject(s)
extreme precipitation, frequency analysis, generalized extreme value distribution, extrémní srážky, frekvenční analýza, rozdělení extrémních hodnot
Citation
ISSN
ISBN