Obchodní strategie exportně orientované firmy

Abstract
Bakalářská práce se zabývá obchodní strategií firmy, která vyváží své zboží do zahraničí. Teoretická část se věnuje definici mezinárodního obchodu, historii spojené s obchodem, mezinárodním operacím a obchodní strategii. Praktická část je zpracována na základě vyhodnocení dané problematiky v konkrétní exportující firmě, jejímž hlavním cílem je popsat činnost podniku a jeho postupného vývoje, dále výrobní portfolio a podnikovou logistiku a zmínit stěžejní dodavatele a odběratele firmy. Dále se praktická část zaměřuje na definici a vyhodnocení strategií a cílů podniku z ekonomického, majetkového, marketingového, rozvojového a personálního hlediska.
The bachelor thesis deals with the business strategy of a company that exports its goods abroad. The theoretical part deals with the definition of international trade, history related to trade, international operations and business strategy. The practical part is based on the evaluation of the given issue in a specific exporting firm, the main objective of which is to describe the company's activities and its gradual development, as well as the production portfolio and corporate logistics and mention the company's key suppliers and customers. Furthermore, the practical part focuses on the definition and evaluation of the company's strategies and objectives from the economic, property, marketing, development and personnel aspects.
Description
Subject(s)
export, firemní kultura, logistika, mezinárodní obchod, mezinárodní obchodní operace, obchodní partner, obchodní cíle a strategie, zahraničí
Citation
ISSN
ISBN