Problematika jedinců se syndromem CAN

Title Alternative:The problems of individuals with syndrom CAN (Children Abused and neglected)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The thesis dealt with the problems of individuals with the syndrome CAN, it dealt with the source of social problems in families, in children and the causes of the syndrome CAN. The aim of the thesis was to draw attention to the occurrences and causes of abused children. The thesis was made up of two major areas. The theoretical part described and clarified the causes of the syndrome CAN, different types of abuse and possible protective reaction of children, using various literatures. The practical part analyzed the attitude of 110 students and 40 teachers of a vocational secondary school with the help of a questionnaire and an interview. The aim of this practical part was to find out whether the students and the adults know about the problems of abused children, if the students know what abuse is and if they can name this reality. The results showed how the respondents were receptive and sensitive to this problem. The results lead to specific arrangements in the area of prevention. The greatest benefit of this thesis according to solving problems was the discovery of the students{\crq} attitude towards the problems and based on the findings improving the prevention, mainly improving good information about the indications of abuse and neglect.
Bakalářská práce se zabývala problematikou jedinců se syndromem CAN, zdrojem sociálních problémů v rodinách, u dětí a příčinami syndromu CAN. Jejím cílem bylo upozornit na výskyt a příčiny týrání dětí. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou která pomocí zpracování literárních pramenů popisovala a objasňovala vzniku příčin syndromu CAN, druh týrání a možné obranné reakce dětí. Praktická část zjišťovala pomocí rozhovoru a dotazníku postoje 110 žáků a 40 učitelů Odborného učiliště a Praktické školy. Cílem praktické části bylo je orientace žáků a dospělých v problematice týrání dětí, zda žáci vědí co je týrání a zda umí pojmenovat tuto skutečnost. Výsledky ukazovaly, jak jsou respondenti vnímaví a citliví k tomuto problému. Vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti prevence. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat zjištění postojů žáků k dané problematice a na základě zjištěných poznatků zlepšení preventivní činnosti především zajistit dobrou informovanost o příznacích týrání, zneužívání a zanedbávání.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 127 s., 3 s. příloh
Subject(s)
syndrome of can, syndrome of abused and neglected child, dysfunctional family, risky parent, risky child, emotional deprivation, aggressor, syndrome of battered child, syndrome of non accidental injury, syndrom can, syndrom týraného a zneužívaného dítěte, dysfunkční rodina, rizikoví rodiče, rizikové dítě, citová deprivace, agresor, syndrom battered child, syndrom non accidental injury
Citation
ISSN
ISBN