Kvalita života v ORP Tanvald

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Diplomová práce se věnuje kvalitě života obyvatel správního obvodu ORP Tanvald, který se vyznačuje výskytem sociálně vyloučených lokalit. Úvodní kapitoly práce obsahují vymezení zájmového území a socioekonomickou charakteristiku regionu. Následující kapitoly se věnují dílčímu tématu práce, kterým je koncept sociálního vyloučení s následným mapováním sociálně vyloučených lokalit v regionu. Stěžejní část práce se zabývá konceptem kvality života s následným porovnáním subjektivního hodnocení kvality života dvou skupin obyvatel regionu získané pomocí dotazníkového šetření. Porovnání výsledků subjektivního hodnocení kvality života probíhalo mezi obyvateli sociálně vyloučených lokalit a obyvateli z řad majoritní společnosti. Závěrečná část práce se věnuje syntéze získaných poznatků a transformaci tématu kvality života do výuky zeměpisu. Cílem práce je zjištění kvality života obyvatel v regionu s výskytem sociálně vyloučených lokalit.
Diploma thesis deals with quality of life of residents in the administrative distrikt ORP Tanvald, which is characterized by the occurrence of social excluded localities. The introductory chapters of the work includes a definition of the study area and the socio-economics characteristics of the region. The following chapters are based on the sub-theme of the work, which is a concept of social exclusion with following mapping of social excluded localities of the region. The essential part is focused on the concept of quality of life, followed by comparing the subjective quality of life of two groups of inhabitants of the region obtained through the questionnaire survey. Comparing the results of subjective quality of life was realized among the inhabitants of social excluded localities and among the inhabitants of majority society. The final part describes synthesis of findings and transform the topic of quality of life in the teaching of geography. The aim of the thesis is to determine the quality of life the inhabitants in the region with social excluded localities.
Description
Subject(s)
obec s rozšířenou působností, sociálně vyloučená lokalita, kvalita života, migrace, municipality with extended authority, socially excluded locality, quality of life, migration
Citation
ISSN
ISBN