Hodnocení trhu práce Libereckého kraje z pohledu největších zaměstnavatelů

Abstract
Bakalářská práce se věnuje hodnocení trhu práce Libereckého kraje z pohledu největších zaměstnavatelů a soustředí se na uplatňování státní politiky zaměstnanosti na tomto území. Nejdříve se práce zaměřuje na teoretické poznatky ohledně trhu práce a jeho fungování. Následně je krátce popsán vývoj trhu práce ČR po roce 1989. Dále se práce zabývá nezaměstnaností, jejím pojetím, měřením a typům. Práce také vysvětluje pojem přirozená míra nezaměstnanosti a věnuje se dopadům nezaměstnanosti. Ve čtvrté kapitole jsou představeni největší zaměstnavatelé Libereckého kraje a je zde uveden jejich momentální počet zaměstnanců. Následně je zmíněn vývoj trhu práce Libereckého kraje s důrazem na jednotlivé okresy kraje. Dále se práce zabývá státní politikou zaměstnanosti, jejím uplatňováním na území Libereckého kraje a analýzou jejího užití u vybraných zaměstnavatelů Libereckého kraje. V poslední kapitole jsou uvedeny závěry provedené analýzy.
This bachelor thesis concerns evaluation of labor market of Liberec Region from the perspective of largest employers and focuses on application of state policy of unemployment in this area. Initially the bachelor thesis is focused on theoretical knowledge of the labor market and its functioning. After that it shortly describes the evolution of labor market in Czech Republic after 1989 and then it deals with unemployment, way of measurement and its types. The bachelor thesis explains the meaning of natural rate of unemployment and focuses on the impact of unemployment. In fourth chapter are introduced the largest employers in Liberec region and the number of their employees. After that the bachelor thesis describes the evolution of labor market in Liberec region with emphasis on individual districts. Then it is focused on the state policy of unemployment and analysis its usage by selected employers in Liberec region. The last section presents conclusions of the analysis.
Description
Subject(s)
Trh práce, nezaměstnanost, minimální mzda, Liberecký kraj, největší zaměstnavatelé, státní politika nezaměstnanosti, Labor market, unemployment, minimum wage, Liberec region, biggest employers, state policy of unemployment
Citation
ISSN
ISBN