Hodnocení individuálního a společenského rizika při průniku kontaminace z hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Title Alternative:Evaluation of the individual and the social risks of the surface area contamination caused by nuclear waste from the underground depository.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá získáním vhodných dat pro následovné stanovení hodnot individuálního a společenského rizika v oblasti melechovského masivu (předpokládaná oblast hlubinného úložiště radioaktivních odpadů). Tato oblast je již dlouho zkoumána a na základě průzkumů byl vytvořen 3D model reprezentující tuto oblast, který je tvořen elementy (trojúhelníky případně čtyř stěny). Takto vytvořený model slouží jako vstupní data pro program Flow123D, jehož modifikované výstupy koncentrací reprezentují individuální riziko pro každý element. Pro výpočet individuálního rizika se využijí hodnoty koncentrace na povrchových elementech. Proto z výstupních dat Flow123D byla vybrána pouze ta, která tvoří povrch zkoumané oblasti. Pro stanovení společenského rizika je nutné znát hodnotu individuálního rizika na elementu a počet žijících osob na elementu. K modifikování dat programu Flow123D je využito aplikace program pro praci se soubory mm_t.pos, která nedává přímý výstup použitelný pro potřeby výpočtu individuálního a společenského rizika, proto byl vyvinut software UpravaDat, který data vhodně modifikuje. Stanovení hodnoty společenského rizika je realizováno pomocí aplikací QunatumGIS a ArcGIS. QunatumGIS umožňuje načtení a georeferencování dat do mapy. Aplikace ArcGIS umožní pomocí vestavěných nástrojů ze vstupních dat stanovit společenské riziko a podat grafické vyobrazení dat. Práce dává jeden z možných postupů jak pomocí geografických informačních systémů stanovit společenské riziko v oblasti melechovského masivu.
This diploma thesis is concerned with relevant data acquisition for further establishment of individual and social risks in area of the melechov massif (expected area of deep disposal of radioactive waste). This locality is examined already for a long time and based on surveillance data a 3D model representing this area was created, it is made of elements (triangles and tetrahedron) Model created in this manner is used as an input for Flow 123D application. Modified outputs from this program represent individual risks for each element. For computation of individual risks concentration values from surface elements are used. For this reason only the data corresponding to surface areas were selected from Flow123 outputs. To estimate social risks, individual risks and amount of residents of an element have to be known. To modify the data from Flow123D application the program program pro praci se soubory mm_t.pos was used. This program does not provide direct output usable for computing the individual and social risks, therefore additional software called UpravaDat was created. The evaluation of values of social risks is realized though application called QunatumGIS and ArcGIS. QunatumGIS allows the geographical data to be loaded to a map while ArcGIS allows to establish the value of social risks and provide the graphical representation through inbuilt modules. This work shows one of possible guidelines on how to compute social risks in melechov massif using geographical information systems.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 74 s.
Subject(s)
individuální a společenské riziko, melechovský masiv, flow123d, quantum gis, arcgis, individual and social risk, melechov massif, flow123d, quantum gis, arcgis
Citation
ISSN
ISBN