Hodnocení výkonnostně orientované zdatnosti u chlapců a dívek pubescentního věku

Abstract
Hlavním cílem bakalářské práce bylo hodnocení výkonnostně orientované zdatnosti chlapců a dívek pubescentního věku z libereckého regionu. Anketní šetření zaměřené na využívání motorického testování ve školní tělesné výchově bylo provedeno celkem na dvanácti školách v Liberci. Výsledky anketního šetření poukázaly na nekomplexnost a poměrně nízkou míru využívání standardizovaných testových baterií k hodnocení žáků v rámci školní tělesné výchovy. Necelá polovina, 45% dotázaných nevyužívá žádných standardizovaných testových baterií a 8% nevyužívá v rámci školní tělesné výchovy ani žádné motorické testy. Dále bylo provedeno empirické šetření pomocí měření základních somatických parametrů a motorických testů, při kterém byly použity testové baterie UNIFITTEST (660) a INDARES. Testovým souborem byli žáci ve věku 1213 let z libereckých základních škol, reprezentativní testový soubor čítal 88 dětí (44 chlapců a 44 dívek). Výsledky motorického testování, v porovnání s testovou normou pro danou věkovou kategorii, ukazují na podprůměrnou výkonnost dětí v oblasti dlouhodobé běžecké vytrvalosti, která úzce souvisí s aerobní zdatností. V tomto testu byly naměřeny výrazně podprůměrné výsledky u 46% chlapců a 42% dívek. Na podprůměrné až průměrné úrovni se pohybuje výkonnost běžeckých schopnosti rychlostního charakteru a silových schopností. Vytrvalostně silové schopnosti odpovídají průměrné či nadprůměrné úrovni výkonnosti u 60% chlapců a 54% dívek. Průměrné až nadprůměrné úrovně dosahují schopnosti aktivní kloubní pohyblivosti a flexibility. Navrhovaným řešením pro optimalozaci výkonnosti žáků je klást větší důraz na pohybové činnosti aerobního charakteru a rozvíjet běžecké schopnosti žáků ve vyučovacích jednotkách školní tělesné výchovy.
The main aim of this thesis was to evaluate performance-related fitness of boys and girls of pubescent age in Liberec region. A poll survey focussed on using of motor skills tests at school physical education was conducted at twelve shools in Liberec. Results of this inquiry indicated incomplexity and relatively low level of using standardized test batteries for evaluating pupils. Test set for the following measuring basic somatic parameters and motor testing using test batterry UNIFITTEST (660) and INDARES was made by 88 pupils (44 boys and 44 girls) of Liberec basic schools aged 1213. In comparision with the test standard for the mentioned age group the results of the motor testing showed underavarage performance of the children in the field of enduarence running skills, which is closely related with aerobic fitness. During the test highly underavarage result were measured at 46 % of boys and 42 % of girls. The performance of running abilities of speed character strength abilities was measured between avarage and underavarage. Endurance strength abilities respond to avarage or overavarage at 60 % of boys and 54 % of girls. Active joint mobility and flexibility reached avarage or overavarage level. Suggested solution for optimalization of pupils performance is to put bigger stress on physical activities of aerobic character and to develop running abilities of the pupils within lessons of school physical education.
Description
Subject(s)
výkonnostně orientovaná zdatnost, motorické testování, děti pubescentního věku, performance-related fitness, motor tasting, children of pubescent age
Citation
ISSN
ISBN