Personální obsazení rezidentur československé civilní rozvědky během studené války ve Španělsku - statistické vyhodnocení

Abstract
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy, komparace a syntézy pramenů a odborné literatury charakterizovat činnost československé zpravodajské služby v době tzv. studené války, a to na konkrétním příkladu rezidentury československé civilní rozvědky ve Španělsku. Tato práce poskytuje základní poznatky o konkrétní činnosti rozvědného pracoviště ve Španělsku (Madrid). Zvláštní pozornost je věnována zejména statistickému vyhodnocení personálního obsazení příslušné rezidentury. Tomuto tématu nebyla zatím historiografií věnována detailní pozornost.
The aim of my bachelor?s thesis is to characterize the activity of Czechoslovak civil espionage in Spain during Cold War by means of analysis, comparison and synthesis of literature and historical sources. This work provides basic knowledge of the specific activities of a divorced work place in Spain (Madrid). The special attention is paid to the statistical evaluation of the staffing of the relevant residency. This topic has not been elaborated by historiography yet.
Description
Subject(s)
Madrid, rezident, rezidentura, rozvědka, studená válka, Španělsko, špionáž, Cold War, espionage, intelligence, resident, residention, Madrid, Spain
Citation
ISSN
ISBN