Přerod matriarchálního společenského uspořádání v uspořádání patriarchální

Abstract
Bakalářská práce se zabývá přeměnou matriarchálního společenského uspořádání v uspořádání patriarchální. První kapitola obsahuje vymezení pojmů matrilinearita a matriarchát, popis matrilineárně organizovaných společností a jejich konkrétní příklady. Zahrnuje také porovnání matrilineárních a patrilineárních společností. Druhá kapitola pojednává o vědecké diskuzi vztahující se k otázce existence matriarchálně organizovaných společností a univerzality matriarchálního stádia ve vývoji lidské společnosti. Třetí kapitola shrnuje tři různé teorie o příčinách a průběhu nahrazení matrilineárního způsobu určování rodové příbuznosti způsobem patrilineárním.
This bachelor thesis deals with the transformation from matriarchal social order into the patriarchal social order. The first chapter includes the definition of matrilineality and matriarchy, description of matrilineally organized societies and specific examples of them. This part also includes a comparison of matrilineal and patrilineal societies. The second chapter outlines scientific discussion about the existence of matriarchally organized societies and about the universality of the matriarchal period during the evolution of human society. The third chapter summarizes and compares three different theories, which are dealing with the reasons and ways of the replacement of the matrilineal kinship system by the patrilineal kinship system.
Description
Subject(s)
Matriarchát, patriarchát, matrilinearita, patrilinearita, práva žen, vývoj společnosti, Matriarchy, patriarchy, matrilineality, patrilineality, women´s rights, social evolution
Citation
ISSN
ISBN